Wymagania specyficzne dla dostawców

Firma Linegal Chemicals Sp. z o.o. prowadzi działania  mające na celu dokonanie kompleksowej oceny każdego z dostawców. Typowy sposób postępowania w zakresie oceny dostawców polega na analizie danych historycznych i wyliczeniu wskaźników oceny.

Główne kryteria oceny to:

 

Dostawca nowych wyrobów, usług  powinien dostarczyć kopie certyfikatu Systemu Zarzadzania Jakością (przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę̨), co najmniej ISO 9001 jeżeli dostawca taki posiada. Jeżeli dostawca nie posiada certyfikowanego systemu zarzadzania może on zostać́ zatwierdzony poprzez pozytywny wynik z Kwestionariusza Kwalifikacji Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany do uzupełnienia druku ,,KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACJI DOSTAWCY”– załącznik nr. 1. Po zatwierdzeniu arkusza przez Linegal Chemicals Sp. z o.o. dostawca zostaje wprowadzony na listę kwalifikowanych dostawców  Linegal Chemicals Sp. z o.o.

Wymagania dla dostawców

Obowiązkiem dostawcy jest dostarczać produkty i usługi zgodnie z wymaganiami Linegal Chemicals Sp. z o.o. i jego klientów. Do obowiązków dostawcy należy bieżące informowanie firmy o jakichkolwiek zmianach mających wpływ na jakość dostarczanego produktu/usługi lub na wymagania związane z bezpieczeństwem , ochrona środowiska oraz wymaganiami prawnymi i innymi , w tym zmianach w Kartach Charakterystyk produktów.

Dostawca zobowiązany jest do wysyłania faktur drogą elektroniczną na adres: info@linegal.pl  oraz umieszczania na każdej fakturze wystawionej dla Linegal Chemicals Sp. z o.o.  numeru zamówienia lub umowy na podstawie, której została wystawiona faktura, chyba że Linegal Chemicals Sp. z o.o. zdecyduje inaczej.

Do dostawcy należy zapewnienie właściwych warunków dostarczania produktów bez uszkodzeń dyskwalifikujących je do Linegal chemicals Sp. z o.o.

Usługa transportowa musi spełniać wymagania wynikające z charakterystyki transportowej produktów (np. transport ADR, monitoring temperatury) oraz innych wymagań , w tym prawnych, chyba że Linegal Chemicals Sp. z o.o. zdecyduje inaczej.

Każda dostawa produktu podlega sprawdzeniu zgodności asortymentowo – ilościowej , stanu dostawy pod kątem istnienia ewentualnych uszkodzeń , obecności wymaganych dokumentów potwierdzających jakość dostawy, prawidłowego pakowania i znakowania oraz zabezpieczenia wyrobu na czas transportu, w tym również zabezpieczenia przed negatywnym wpływem temperatury otoczenia produkt.

Reklamacji podlega również produkt, gdy jego wady zostaną ujawnione po odbiorze dostawy. Wówczas Linegal Chemicals sp. z o.o. zgłosi reklamacje niezwłocznie po ujawnieniu wady.

 

Do pobrania: KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACJI DOSTAWCY

 

Do góry

Kontakt